Opgavebeskrivelse for AKT-pædagogen i Skovkanten

Der er bevilget 5 timer til AKT.-arbejde om ugen. Som udgangspunkt begrænses arbejdet til holde sig inden for en årsnorm på ca. 225 timer. Timerne skal bruges til observationer af børn, mødeindkaldelse, mødedeltagelse, referatskrivning, forældrekontakt, rådgivning af kolleger og forældre samt skriftligt arbejde i form af udviklingsbeskrivelser og statusbeskrivelser. 

 

  • AKT-pædagogen og lederen planlægger AKT- arbejdet inden for den normerede arbejdstid. Derudover tydeliggøres det hvornår og hvordan AKT-pædagogen kan kontaktes.  

  • På baggrund af drøftelser med personalet på stuerne, aftales det om AKT-pædagogen laver iagttagelser på enkelte børn. Observationerne laves som udgangspunkt i barnets vante miljø på stuen eller i de situationer der giver mening.  Akt. Pædagogen videregiver på et aftalt møde sine skriftlige observationer til personalet på stuen og evt. forældre, samtidig foreslår AKT.-pædagogen løsningsforslag og videre forløb aftales. 

  • AKT-pædagogen samler og sender indstillinger til konsultative møder. Indstillingen af et barn skrives af den stueansvarlige pædagog – evt. i samråd med AKT pædagogen. AKT- pædagogens deltager i det konsultative møde og laver et mødereferat, udsender referatet inden en uge og sørger for at det bliver lagt ind i SBSYS. 

  • Akt.-pædagogen sørger så vidt det er muligt for at være i inst. når der er besøg af den socialfaglige rådgiver og pædagogisk rådgiver.  

  • AKT- pædagogen holder sig ajour ift. de tilbud og muligheder der tilbydes i Vejle Kommunes regi. Det være sig videreuddannelse og hjælpeforanstaltninger til familier.  

  • AKT er et punkt på P mødet hvor der løbende orienteres om AKT- arbejdet. 

  • Akt-pædagogen deltager i netværksgruppemøderne som afholdes af dagtilbud afdelingen.  

Opgavebeskrivelsen revideres hvert andet år i ulige år. Næste gang 2023.